BEVEZETÉS

Ambrus Valéria (levelezési cím: 3580 Tiszaújváros, Örösi út 44. fsz/1., a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal (weblap/honlap, webshop/webáruház) adatkezelését szabályozza: www.ambrusvali.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.ambrusvali.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Ambrus Valéria
Postacím/Székhely: 3580 Tiszaújváros, Örösi út 44. sz/1.
E-mail: ambrusvaleria@gmail.com
Telefon: +36-30-380-9414

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Név: –
Székhely: –
E-mail: –
Telefon: –

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

1) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

3) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

6) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK

WEBÁRUHÁZ ÉS A WEBOLDALAK MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat                                     Az adatkezelés célja
Felhasználói név                               Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
Jelszó                                                A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték- és keresztnév                     A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű                                                                    számla kiállításához szükséges.
E-mail cím                                         Kapcsolattartás.
Telefonszám                                      Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással                                                                            kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím                     A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés                                                                        létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak                                                            számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések                                                                      érvényesítése.
Szállítási név és cím                          A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja      Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím   Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Adatvédelmi nyilatkozat
Az általad megadott adatokat én, Ambrus Valéria kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolom. Adataidat harmadik fél részére nem adom át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozómként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Ambrus Valéria-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adataid kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járok el.

Az információk tulajdonjoga 
Kijelentem, hogy én, Ambrus Valéria birtoklom az oldalaimon látható információkat. A www.ambrusvali.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlem származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogomat fenntartom, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítem.
Aki a webáruházamba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatomat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.